Rodzinny Ogród Olszanka | WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2021
18119
post-template-default,single,single-post,postid-18119,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2021

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2021

04.08.2021

Zarząd ROD Olszanka w Olszance
zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE,

które odbędzie się w dniu 28.08.2021 r. na terenie rekreacyjnym w ogrodzie Olszanka II.

Początek obrad:  I termin godz. 09:30,  II termin godz. 10:00.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w Walnym Zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na Walne Zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Bardzo prosimy o zabranie ze sobą również Karty Działkowca ROD Olszanka, gdyż jest to dokument niezbędny do głosowania. (Jeżeli nie posiadacie Państwo jeszcze tej karty, zostanie ona wydana podczas rejestracji.)

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz,

komunikatem Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przywrócenia możliwości odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) ROD w obowiązującym reżimie sanitarnym,

na Walnym Zebraniu będą obowiązywały następujące specjalne zasady związane z pandemią COVID 19:

 1. W dniu 28.08.2021 od godziny 09:00 do zakończenia Walnego Zebrania zostaje wprowadzony obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką ochronną na terenie całego obszaru rekreacyjnego w Olszanka II, z wyłączeniem sytuacji opisanej w ust. b. poniżej.
 2. Podczas rejestracji na Walnym Zebraniu działkowiec może przedstawić zaświadczenie o przyjęciu pełnej zalecanej dawki szczepienia. Jeżeli ostatnia dawka została przyjęta przed 13.08.2021 działkowiec jest zwolniony z obowiązku zakrywania twarzy maseczką ochronną. Zgłoszenie zaszczepienia jest dobrowolne, jednak zważywszy na fakt, że ROD Olszanka zrzesza 288 członków, oraz biorąc pod uwagę konsekwencje opisane w ust. d poniżej, bardzo prosimy o deklarowanie zaszczepienia poparte odpowiednim dokumentem.
 3. Ze względu na ograniczenie w ilości osób na zebraniu do 150, bardzo prosimy o niekorzystanie z terenu rekreacyjnego w ogrodzie Olszanka II osób nieuczestniczących w zebraniu. Do limitu 150 osób nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych.
 4. Jeżeli na zebraniu zostanie zarejestrowane więcej niż 150 osób zgodnie z brzmieniem ust. c. powyżej, organizator zebrania (zarząd ROD) niezwłocznie odstąpi od przeprowadzenia Walnego Zabrania. Wszystkie zgromadzone osoby na terenie rekreacyjnym w Olszanka II powinny się niezwłocznie rozejść.
 5. Zarząd ROD zapewni środki dezynfekcji.
 6. Bardzo prosimy o zabezpieczenie maseczek ochronnych we własnym zakresie.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 14 i 15.08.2021 r. w godz. od 10:00 do 13:00 u Prezesa Zarządu, dz. nr 93/II. Podczas zapoznawania się z materiałami również należy zakryć usta i nos maseczką ochronną.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO ROD

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2019 r. (merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2020 r. (merytoryczne i finansowe).
 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 r.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2020 r.
 11. Ocena działalności Zarządu ROD za 2020 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
 12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
 • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2019 r.
 • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
 • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 r.
 • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2020 r.
 • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.
 • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2020 r.
 1. Projekt planu pracy na 2021 rok.
 2. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2021 rok.
 3. Ocena preliminarzy finansowych ROD na 2021 rok przez Komisję Rewizyjną ROD.
 4. Sprawozdanie Zarządu ROD dot. rozliczeń za energię elektryczną z firmą ENERGA Obrót S.A.
 5. Dyskusja dot. rozliczeń za energię elektryczną z firmą ENERGA Obrót S.A.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD dot. aktualnego systemu odbioru odpadów z ROD, oraz informacja dot. kolejnej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 7. Dyskusja.
 8. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowania:
 • Uchwalenie podwyższenia świadczeń pieniężnych, wypłacanych z tytułu pracy społecznej w ROD.
 • Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2021 roku.
 • Uchwalenie planu pracy na 2021 roku.
 • Uchwalenie preliminarza finansowego na 2021 rok.
 1. Zakończenie obrad.

ZAWIADOMIENIE do pobrania tutaj