ROD Olszanka | Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD OLSZANKA 2018
17371
post-template-default,single,single-post,postid-17371,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD OLSZANKA 2018

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD OLSZANKA 2018

25.04.2018

Gdańsk, 07. Kwietnia 2018r.

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO

ROD OLSZANKA ZA ROK 2017

Protokół dotyczy Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego Olszanka w Olszance, gmina Przywidz, które odbyło się dnia 07 Kwietnia 2018r. w miejscowości Mierzeszyn.

Zebranie odbyło się w drugim terminie tj. o godz. 12:00, z uwagi na brak wymagającej liczby uczestników w pierwszym terminie i przebiegło zgodnie z następującym porządkiem obrad.

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2017 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2017 roku.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną  ROD za 2017 rok wraz  z  wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
 9. Projekt planu pracy na 2018 rok.
 10. Projekt preliminarza finansowego na 2018 rok.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 12. Dyskusja.
 13. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu ROD w 2017 roku.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2017 roku.
 15. Uchwalenie planu pracy na 2018 rok.
 16. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2018 rok.
 17. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2018 roku.
 18. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego – „Remont hydroforni w ogrodzie Olszanka I”.
 19. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego – „Odprowadzenie wody opadowej w ogrodzie Olszanka II”.
 20. Nadanie odznaczeń PZD.
 21. Zakończenie obrad.

 

 1. Otwarcie zebrania.

Zebranych powitał i podziękował za przybycie Prezes ROD Olszanka – Pan Tomasz Płaszko-Tyndzik.

Prezes poinformował o fakcie, że rok 2018 to ostatni rok kadencji obecnego Zarządu oraz zachęcił działkowców do zaproponowania swoich kandydatów w nadchodzących wyborach.

Działkowcom została również przekazana informacja o uchwaleniu przez Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 09.12.2017 nowego Statutu PZD. Statut został zarejestrowany przez KRS 23.02.2018 r. i od tej daty jest obowiązującym dokumentem. Jedynie wszystkie regulacja dotyczące zasad przeprowadzania Walnych Zebrań wchodzą w życie od dnia 01.01.2019. Konsekwencją uchwalenia nowego Statutu będzie zmiana Regulaminu ROD.

 1. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.

Jako Przewodniczącego Zebrania, Prezes ROD Olszanka zaproponował Panią Kamilę Lewnau, której kandydatura została zaakceptowana większością głosów, bez głosu sprzeciwu przez zebrane osoby.

Następnie wybrano Prezydium Zebrania, do którego weszły następujące osoby:

 • Kamila Lewnau – Przewodniczący Walnego Zebrania,
 • Mariola Długozima – Członek Prezydium
 • Jacek Banasik – Członek Prezydium
 • Jerzy Grzelecki – Członek Prezydium
 • Tomasz Płaszko-Tyndzik – Członek Prezydium

Protokolantem została: Pani Anna Płaszko-Tyndzik.

 1. Zatwierdzenie Porządku Obrad.

Porządek Obrad Walnego Zebrania zostały poddane głosowaniu i został zatwierdzony jednogłośnie.

 1. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego został poddany głosowaniu i został zatwierdzony jednogłośnie.

 1. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.

Do Komisji Mandatowej wybrano następujące osoby:

 • Pani Grażyna Orzech – Przewodniczący Komisji Mandatowej,
 • Pan Zbigniew Murawski – Członek Komisji Mandatowej,
 • Pan Sławomir Jurczyk – Członek Komisji Mandatowej.

Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano:

 • Pan Łukasz Grzelecki – Przewodniczący Komisji,
 • Pani Izabela Grzelecka – Członek Komisji Uchwał i Wniosków,
 • Pan Paweł Lewnau– Członek Komisji Uchwał i Wniosków,
 • Pan Władysław Wasiak – Członek Komisji Uchwał i Wniosków.

Skład obu komisji został poddany głosowaniu i zatwierdzony większością głosów bez głosu przeciw.

 1. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2017 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).

Prezes ROD Olszanka przedstawił Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017 rok. Główne punkty wystąpienia obejmowały:

  1. Skład Zarządu i zmiany personalne

Obecny skład Zarządu ROD Olszanka jest następujący:

 • Pan Tomasz Płaszko-Tyndzik – Prezes Zarządu,
 • Pani Mariola Długozima – Wiceprezes Zarządu,
 • Pani Jacek Banasik – Skarbnik,
 • Pan Jerzy Grzelecki – Członek Zarządu,
 • Pan Jan Lewiński – Członek Zarządu.

W dniu 05.05.2017 Pani Lucyna Kowalewska zrezygnowała z funkcji Wiceprezesa Zarządu, a Zarząd w dniu 05.05.2017 uchwałą nr 14/2017 tą rezygnację przyjął. Zgodnie z § 40 Statutu PZD tą samą uchwała dokooptował do składu Zarządu Panią Mariolę Długozima i powierzył jej funkcję W-ce Prezesa Zarządu.

Również w dniu 05.05.2017 Pani Irena Rzeszotarska zrezygnowała z funkcji Członka Zarządu, a Zarząd w dniu 05.05.2017 uchwałą nr 14/2017 tą rezygnację przyjął. Zgodnie z § 40 Statutu PZD tą samą uchwała dokooptował do składu Zarządu Pana Jacka Banasik i powierza mu funkcję Skarbnika.

Wobec braku sprzeciwu, Prezes ROD Olszanka zdecydował, że podziękowanie i wyróżnienie obu Pań „Srebrną Odznaką Zasłużony Działkowiec” odbyło się w tym punkcie obrad. Odznaczenia dokonał przedstawiciel PZD Pani Henryka Miotke.

  1. Zakres odpowiedzialności członków Zarządu

W 2016 została wprowadzona decentralizacja pracy bieżącej Zarządu, gdzie każdy członek odpowiada za konkretne obszary. Podział ten utrzymano i jest następujący:

 • Prezes ROD wraz z Księgową, Panią Danuta Rogowską, odpowiada za administrację i finanse ROD,
 • Pani Mariola Długozima (Wiceprezes Zarządu) i Pan Jacek Banasik odpowiada za bieżące zarządzanie w Ogrodzie I.
 • Jerzy Grzelecki – odpowiada za bieżące Zarządzanie w Ogrodzie II.
 • Jan Lewiński – wsparcie merytoryczne bieżących projektów.

 

  1. Windykacja

Na koniec 2017 roku nieściągnięte należności wynosiły 8 708,95 PLN i dotyczyły 37 działek, natomiast na dzień 31.03.2018, po przeprowadzeniu działań windykacyjnych, nieściągnięte należności wynoszą 1 532,74 zł i dotyczy to 6 działek (po trzy z obu ogrodów).

  1. Wynik Finansowy

Nadwyżka w wyniku finansowym za rok 2017 w kwocie 12 297,28 zł została przekazana decyzją Zarządu na fundusz rozwoju ROD Olszanka.

  1. Nowi Działkowcy

W 2017 roku 9 działek zmieniło swoich dzierżawców, a do grona PZD zostało przyjętych 15 nowych członków.

  1. Utrzymanie porządku i ekologia

W tym obszarze zostały przeprowadzone następujące czynności:

 • zmniejszenie częstotliwości wywożenia kontenera na odpady zmieszane w ogrodzie Olszanka II w związku ze zwiększeniem dyscypliny działkowców w segregacji odpadów,
 • na okres od 20 kwietnia do 30 września 2017 została wynajęta firma, która dbała o porządek w obszarach składowania odpadów, oraz o tereny zielone i rekreacyjne na terenie obu ogrodów,
 • wyodrębnienie i udrożnienie rowu odprowadzającego wodę ze stawu w Olszanka II. W tym miejscu Prezes przypomniał zebranym działkowcom § 84 ust. 1 pkt. 3 Regulaminu ROD dot. zasad utrzymania czystości dróg, alei oraz rowów melioracyjnych.

 

  1. Polepszenie komunikacji z Działkowcami:

Kontynuacja komunikacja z działkowcami poprzez kontaktowy adres email: rod@rodolszanka.pl. Dodatkowo zaktualizowano stronę internetową ogrodu: www.rodolszanka.pl – usunięto zakładkę: „Ogłoszenia”, natomiast uruchomiono stronę: „Poradnik”, która to cieszy się sporym zainteresowaniem działkowców. Poza tym utrzymano obowiązkowe szkolenia PZD dla nowych działkowców, co wpływa na sprawniejsze ich wdrożenie w panujące w ROD zasadach i obowiązkach.

W tym miejscu Prezes ROD Olszanka zachęcał działkowców o udostepnienie swoich adresów email poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji w celu komunikowania się z działkowcami właśnie ta metodą.

  1. Bezpieczeństwo:

W 2017 roku kontynuowano sprawdzony w poprzednim sezonie model dozoru ROD w okresie zimowym, poprzez zatrudnienie dozorcy w terminie od 01 listopada 2017 do 31 marca 2018 roku i wyposażenie go w rejestrator zdarzeń.

Ponadto podczas festynu rodzinnego pod hasłem „Bezpieczeństwo Przeciwpożarowe” zorganizowano przegląd gaśnic oraz konsultacje z agentem ubezpieczeniowym.

Na wniosek Straży Pożarnej dokonano przeglądu i naprawy zasów i hydrantów na wspólnej instalacji wodnej w obu ogrodach. Straż Pożarna wystąpiła również z prośbą o przestrzeganie Regulaminu ROD w zakresie przycina gałęzi przerastających na aleje ROD. Takie przeszkody utrudniają przejazd bojowego pojazdu Straży Pożarnej podczas akcji ratunkowej.

W tym miejscu Prezes Zarządu złożył również serdeczne podziękowania osobom i instytucjom, które znacznie przyczyniły się do przygotowania całej imprezy, tj.:

 • Komitetowi organizacyjnemu pod kierownictwem Pani Katarzyny Wojtczak,
 • Ochotniczej Straży Pożarnej z Mierzeszyna oraz Straży Leśnej Nadleśnictwa Kolbudy,
 • Panu Marcinowi Drożan, Dyr. Ds. Rozwoju oraz całej Firmie SupDroż z Suchego Lasu (k. Poznania),
 • Panu Piotrowi Adamkiewiczowi właścicielowi firmy Ubezpieczenia Puls;
 • Jerzemu Gmurskiemu – działkowcowi ROD Olszanka, a zawodowo właścicielowi warsztatu lakierniczo i blacharskiego.

 

  1. Inwestycje i remonty

W minionym roku dokonano naprawy i wzmocnienia kruszywem drogowym oraz szlaką asfaltową alei ogrodowych. Szybkie i sprawne rozłożenie materiały udało się dzięki społecznemu wsparciu działkowców oraz Panu Grzegorzowi Droczek, działkowcowi który społecznie dostarczył na potrzeby ogrodu zrywkę asfaltową.

Poza tym ustawiono oświetlenie obszaru wjazdu na teren ogrodu Olszanka I, a na terenach rekreacyjnych w ogrodzie Olszanka II ustawiono stół do ping-ponga.

Największą inwestycją roku 2017, która ze względu na oczekiwanie na sprzyjające warunki atmosferyczne została zrealizowana dopiero na przełomie lutego i marca 2018 roku, było odmulenia i pogłębienia stawów na terenie obu ogrodów.

Ze względu na procesy fizyczno-technologiczne, dokończenie prac związanych szczególnie z zagospodarowaniem urobku będzie musiało odbyć się w okresie wiosennym 2018. Stąd następujące propozycje Zarządu:

OLSZANKA I – w ramach „Dnia pracy sąsiedzkiej” działkowcy samodzielnie rozgrabią teren wokół stawu, posieją trawę i ustawią urządzenia rekreacyjne.

OLSZANKA II – skrzyp pływający po tafli jeziorka zostanie wydobyty po zejściu lodu, brzegi zostaną pozostawione do odsiąknięcia. Działkowcy, których działki graniczą z brzegiem jeziorka mogą we własnym zakresie rozgrabić narzucony urobek i posiać trawę.

Obszar parkingu zostanie pozostawiony w roku 2018 do samoczynnego odsiąknięcia., atomiast teren za placem zabaw zostanie wyrównany i obsiany trawą poszerzając plac rekreacyjny o ok. 100 m2 parku.

Równocześnie Prezes Zarządu zwrócił się z prośbą do działkowców, którzy sąsiadują ze stawem by nie zasypywali stawu wrzucając do niego trawy czy innych resztek organicznych.

Równocześnie Pan Prezes wspomniał o karygodnym zachowaniu najprawdopodobniej jednego (na razie niezidentyfikowanego) działkowca, który samowolnie za pomocą maczety wycinana drzewa i  krzewy na terenach współnych przy stawie. Pozostawione zaostrzone kikuty zagrażają bezpieczeństwu osób poruszających się w w/w obszarach.

  1. Integracja

W 2017 zorganizowano festyn rodzinny pod hasłem „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe”. Szczegółowe sprawozdanie można znaleźć na stronie internetowej www.rodolszanka.pl.

  1. Zdarzenia nadzwyczajne:

W poprzednim roku miały miejsce następujące zdarzenia nadzwyczajne:

 • Ze względu na intensywne opady deszczu w sezonie 2017 wiele sił, środków, zaangażowania działkowców jak również Zarządu ROD wymagała naprawa i wzmacnianie zarówno alei ogrodowych jak i dróg dojazdowych do ogrodów. Pierwszy raz zdarzyło się, że w ciągu sezonu Gmina Przywidz naprawiała drogę dojazdową na działki trzykrotnie.
 • W roku 2017 i na początku 2018 odeszły trzy osoby, bardzo mocno związane z ROD Olszanka:
  • MARZEC 2017 – Mieczysław Czewrzyk – długoletni działkowiec,
  • LISTOPAD 2017 – Władysław KAZIMIERZ Czapiewski – długoletni dozorca,
  • MARZEC 2018 – Jan Semp – długoletni działkowiec.

 

  1. Podsumowanie

W roku 2017 Zarząd kontynuował działania na rzecz zaangażowania wszystkich osób w zakresie dbania o bezpieczeństwo i porządek na terenie naszych ogrodów oraz w ich otoczeniu.

Podczas festynu rodzinnego zwróciliśmy szczególną uwagę na zagadnienie bezpieczeństwa przeciw pożarowego oraz kwestii ubezpieczenia mienia. Zgodnie z wytycznymi Straży Pożarnej został dokonany przegląd instalacji wodociągowej na działkach oraz naprawa lub wymiana hydrantów.

Zarząd z satysfakcją odnotował stale rosnąca świadomość ekologiczna działkowców, co jest zauważalne w postaci utrzymania porządku na terenach wspólnych ROD oraz w miejscach segregacji odpadów.

Jest to o tyle istotne, że od początku 2019 roku władze powiatu wprowadzą kolejną zmiany dot. segregacji odpadów zgodną z obowiązującymi przepisami na terenie całego kraju.

 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2017 roku.

 

 1. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2017 rok wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.

W zastępstwie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Pana Jerzego Bobowik, protokół przeczytała Przewodnicząca Walnego Zebrania. W Protokole Komisji Rewizyjnej, nie stwierdzono żadnych uchybień w działalności Zarządu. Komisja stwierdziła, że sprawozdanie finansowe obejmujące okres: 01.01 – 31.12.2017 r. zostało przygotowane rzetelne i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Komisja zarekomendowała Walnemu Zebraniu przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu ROD Olszanka za rok 2017.

 1. Projekt planu pracy na 2018 rok.
  1. Utrzymanie czystości i ekologia:

Powyższe będzie zrealizowane poprzez następujące zadania:

 • zorganizowanie w dniu 09.06.2018 „Dnia Pracy Sąsiedzkiej”, podczas którego wspólnymi siłami m.in.:
  • zrewitalizujemy tereny rekreacyjne przy stawie w ogrodzie Olszanka I,
  • zadbamy o czystość lasu w otoczeniu Olszanka II,
  • przeprowadzimy drobne naprawy dróg ogrodowych i dojazdowych,
  • zbierzemy drewno na ognisko na zbliżający się festyn działkowy.
 • wstawienie kontenerów PCK na tekstylia w obu ogrodach;
 • kontrola szczelności szamb na działkach; (do Zarządu wpływają zgłoszenia o nieszczelności szamb czy wylewaniu ich zawartości na tereny wspólne ROD, czy do pobliskiego lasu);
 • nowe zasady segregacji śmieci będę obowiązywać od początku 2019 roku.

W ty miejscu Prezes Zarządu pokazał dokumentacje fotograficzną karygodnego zachowania działkowców związanych z bezmyślną lub celową ignorancją związaną z gospodarka odpadami.

Równocześnie Pan Prezes Zarządu przypomniał Regulaminy Porządkowe dla obu ogrodów i je omówił, przypominając jednocześnie o:

 • BUTELKI I POJEMNIKI PLASTIKOWE – należy odkręcić zakrętki, a pojemniki zgnieść,
 • DUŻY REMONT jest tożsamy z generalnym sprzątaniem na działkach np. po jej zakupie; w takim przypadku należy samodzielnie zadbać o wywiezienie i utylizację odpadów,
 • ŻYWNOŚĆ – należy wyrzucić do kompostownika, a zdecydowanie nie pozostawiać luzem w obszarze segregacji odpadów, gdyż wabi to dzikie zwierzęta,
 • UBRANIA – do przeznaczonych do tego celu kontenerów PCK.

 

  1. Media:

W powyższym zakresie planowane są następujące działania:

 • wyrywkowa kontrola wybranych ogrodów pod kątem bezpieczeństwa instalacji elektrycznej i wskazań podlicznika wynikająca z problemu windykacji należności za prąd;
 • w związku ze złym stanem technicznym przeszło trzydziestoletniej ogrodowej instalacji elektrycznej w ROD Olszanka, Zarząd planuje wykonać projekt nowej instalacji elektrycznej zakładający wybudowanie jej od początku wraz z przeniesienie liczników elektrycznych poza teren indywidualnych działek; ze względu na możliwość otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej na ten cel, Zarząd poprosił o kontakt działkowców, którzy mają doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowania z Unii Europejskiej i mogliby przygotować i rozliczyć taki projekt.

 

  1. Wypoczynek i integracja:

W ramach integracji członków ROD Olszanka, planowane są:

 • „Dzień Pracy Sąsiedzkiej” w dniu 09.06.2018 r.,
 • Festyn Rodzinny pt. „Mini Igrzyska Olimpijskie” w dniu 16.06.2018 r.

 

  1. Inwestycje i remonty:

W roku 2018 planowane są następujące działania:

 • remont i docieplenie hydroforni w ogrodzie Olszanka I;
 • budowa kanału odprowadzenia wody deszczowej wzdłuż alei nr 4 na wysokości działek od 84-86 oraz naprawa przepustu odprowadzającą wodę z jeziorka pod alejką nr 4 w ogrodzie Olszanka II;
 • naprawa nawierzchni placu segregacji odpadów w ogrodzie Olszanka II.

 

 1. Projekt Preliminarza Finansowego na 2018 rok.

Prezes Zarządu przedstawił Preliminarz Finansowym na rok 2018, który przewiduje przychody z działalności statutowej na poziomie 47 841,40, oraz zbilansowane wydatki.

Na zaplanowane na 2018 rok inwestycje i remonty Zarząd postanowił przeznaczyć 46 500 PLN odpowiednio na: budowę nowej infrastruktury –  kanału odprowadzającego wodę w Olaszanka II – 15 000 PLN i na remonty i modernizacje: hydrofornia Olszanka I i plac segregacji odpadów Olszanka II – 31 500 PLN.

Finansowanie inwestycji i remontów zaplanowane zostały w następujący sposób: środki własne ROD – 39 390 PLN, partycypacja finansowa działkowców 7 110 PLN.

 1. Sprawozdanie Komisji Mandatowej

Sprawozdanie Komisji Mandatowej odczytała Pani Grażyna Orzech stwierdzając, że obecnych na zebraniu jest 76 osób, co stanowi 27% wszystkich członków ROD Olszanka i zgodnie z § 61 ust. 2 Statutu PZD Walne Zebranie jest prawomocne w drugim terminie i może podejmować uchwały.

 1. Dyskusja:

Po przypomnieniu przez Przewodniczącego Zebrania zasad prowadzenia dyskusji, poruszono następujące tematy:

 • 75/I Wiecki Gerard – zgłoszenie włamania w sezonie 2017/2018 na działkę.

 

 • 28/II Chlaszczak Romuald – wniosek o umocnienie ścieżki do lasu wzdłuż północnego brzegu stawu.

ODP: Wspomniana ścieżka nie stanowi oficjalnego układu drogowego ROD Olszanka i jako traka nie podlega utrzymaniu ze środków ROD.

 • 29/II Janina Grecka – wniosek o usunięcie skrzypu i pałki wodnej wzdłuż północnego brzegu stawu na wysokości m.in działki 29/II.

ODP: Jedyną skuteczną metodą usunięcia roślinności wodnej jest mechaniczne usunięcie korzeni wraz z pogłębieniem dna. Żeby usunąć tę roślinność na wysokości działki nr 29/II, należałoby albo spuścić wodę ze stawu albo usypać groble żeby ciężki sprzęt mógł dotrzeć w to miejsce. Oba przypadki są ekonomicznie nieuzasadnione.

Dlatego oczyszczenie stawu zostało zrobione w takim zakresie w jakim zostało, natomiast Zarząd zwraca się do działkowców o nie wrzucania dodatkowej substancji organicznej do stawu żeby go dodatkowo nie wypłycać i zamulać.

 • 29/II Janina Grecka – skarga na firmę Pana Mieczysława Szczęsnego za palenie odpadów na ognisku.

ODP: Zarząd potępił takie zachowanie, jednocześnie poprosił o zgłaszanie takich sytuacji niezwłocznie po zaistnieniu takiego incydentu. Wtedy w oparciu o fakty, ewentualnie o dokumentacje fotograficzną, będzie mógł wyciągnąć konsekwencje od usługodawcy. Podczas ustalania warunków współpracy na sezon 2018 usługodawcy zostanie zwrócona uwaga na w/w fakt.

 • 43/II Ustowska Krystyna – zapytanie o szansa naprawienia drogi łączącej wschodni brzeg stawu w Olszanka II z drogą łączącą miejscowości Olszanka z Pruską Karczmą. Chodzi o odcinek najbardziej zniszczony przez pojazdy realizujące prace leśne. Wspomniana droga jest częstym szlakiem spacerów i uprawiania sportu.

ODP: Zarząd posiada wiedzę, że las otaczający Ogród Olszanka II jest lasem produkcyjnym,  w którym realizowana jest produkcja leśna. Nie mniej jednak, podczas najbliższej rozmowy Prezes ROD zwróci się do leśniczego w Wojanowie z pytaniem o możliwość naprawienia nawierzchni tego odcinka, w stopniu umożliwiającym spacer i rekreację.

 • 17/I Katkowski Sławomir – działkowiec zwrócił się z wnioskiem o uruchamianie i zamykanie wody w ROD zawsze w ten sam dzień roku, np. zamykanie mogłoby się odbywać co roku 01 października.

ODP: Włączanie i wyłączaniu wody w obu ogrodach, zgodnie z wolą większości działkowców uzależnione jest od pogody. O w/w czynnościach Zarząd powiadamia działkowców poprzez ogłoszenie na tablicy, aktualność na stronie internetowej ogrodu i za pomocą bezpośredniego mailingu, przynajmniej z tygodniowy wyprzedzeniem. Termin ten może być zmieniony, wyłączenie – przyspieszone, a włączenie – opóźnione, jeżeli nastąpią przymrozki.

Każda działka obowiązkowo powinna być wyposażona w główny zawór odcinający, co umożliwia zakręcenie na swojej działce wody zgodnie z własnym uznaniem.

 • 11/I Lucyna Kowalewska – zapytanie skierowane do reprezentantki Zarządu Okręgu Pani Henryki Miotke PZD, dlaczego od przeszło 2 lat nie została przyznana dotacja na budowę obszarów rekreacyjnych w ROD Olszanka, ok 28 tys. PLN.

ODP: Pani Henryka Miotke nie znając szczegółów korespondencji Zarządu ROD Olszanka z ZO PZD w Gdańsku, bazując jedynie na rozmowie przed Walnym Zebraniem z Prezesem ROD Olszanka na ten temat, podejrzewa że problemem są ponadnormatywne działki w ROD Olszanka (powyżej 500m2) i ponadnormatywne altany.

Prezes ROD Olszanka po wypowiedzi Pani Henryki wtrącił jedynie, że oficjalnym stanowiskiem ZO w Gdańsku sformułowanym na piśmie jest fakt posadowienia placu zabaw na „lądowisku” umieszczonym na planie zagospodarowania ROD. Plan, na który powołuje się ZO w Gdańsku, opracowany w roku 2011, nigdy nie został zaakceptowany przez PZD ze względu na ponadnormatywne obszary ogrodów, a nowy plan opracowany w roku 2017 od roku również czeka na akceptację z tego samego powodu.

W/w ponadnormatywne działki zostały wytyczone w czasie zakładania ogrodu i nie stanowią bezprawnego zawłaszczenia terenów wspólnych przez działkowców.

Jak zauważył Pan Janusz Zawiślak (Dz. 10/II) fakt ponadnormatywności ogrodów nie stanowi jednak problemu dla PZD w przypadku przyjmowania składki na rzecz PZD wyliczanej od metra kwadratowego działki.

 • 124/II Mikołaj Łopatko – działkowiec wskazał na niezgodność ze Statutem PZD pozycji w preliminarzu finansowym na rok 2018 dot. partycypacja finansowa. Wskazał, że zgodnie z obowiązującymi przepisami (Statut PZD, par. 145) taka partycypacja wynosi 0,08 zł od metra, a nie 30 zł od działki. Niemniej jednak działkowicz nie podważa potrzeb inwestycyjnych ROD i wzywa do usunięcia partycypacji finansowej w kwocie 30 PLN z preliminarza, natomiast postuluje adekwatne podniesienie opłaty ogrodowej.

ODP: Prezes Zarządu wyjaśnił, że faktycznie w nomenklaturze PZD funkcjonują dwa pojęcia partycypacji. Pierwsza dotyczy wskazanej przez działkowca w Statucie PZD daniny na rzecz organów wyższych, natomiast druga zgodnie z Uchwałą NR 14/III/2015

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 października 2015 r. par. 2, ust. 9 dotyczy udziału (partycypacji) działkowca w realizacji zadania inwestycyjnego.

Partycypacja finansowa w kwocie 30 zł od działki zawartej w uchwale nr 7/2018 dla inwestycji pn.: „Odprowadzenie Wody Opadowej”  w dalszej części zebrania została przegłosowane przez działkowców jednogłośnie.

 1. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu ROD w 2017 roku.

Sprawozdanie zostało przyjęte większością głosów.

Wyniki głosowania: ZA – 49 głosów, WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 osób, PRZECIW – 0 osób.

 1. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2017 roku.

Sprawozdanie zostało przyjęte większością głosów.

Wyniki głosowania: ZA – 63 głosów, WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 osób, PRZECIW – 0 osób.

 1. Zatwierdzenie Planu Pracy na rok 2018.

Plan pracy został zatwierdzony większością głosów.

Wyniki głosowania: ZA – 66 głosów, WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 osób, PRZECIW – 0 osób.

 1. Zatwierdzenie preliminarza finansowego na rok 2018.

Preliminarz finansowy został zatwierdzony większością głosów.

Wyniki głosowania: ZA – 64 głosów, WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 osób, PRZECIW – 1 osoba.

 1. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2018 roku.

W 2018 roku Zarząd zaproponował wzrost opłaty dzierżawy działki za 1m2 z 0,41zł na 0,45zł. Zwiększenie opłaty spowodowane jest dwoma czynnikami:

 • wzrost najniższego wynagrodzenia w 2017 o 8%, w 2018 o 5% (wzrost cen usług),
 • podniesienie składki na PZD o 1 gr od metra kwadratowego co daje obecnie 0,08.

Pozostałe opłaty nie uległy zmianie.

Po dyskusji przystąpiono do głosowania, w którym uchwałę przyjęto większością głosów.

Wyniki głosowania: ZA – 59 głosów, WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 osób, PRZECIW – 1 osoba.

 1. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego „Remont hydroforni w ogrodzie Olszanka I”.

Ze względu na fakt, że budynek hydroforni na terenach ogrodu Olszanka I jest w bardzo złym stanie technicznym oraz nie był remontowany od czasu wybudowania – tj. od ok 30 lat Zarząd zawnioskował o jego wyremontowanie.

Remont swoim zakresem miałby objąć: wykonanie instalacji odprowadzenia wody z zaworu ciśnieniowego, poprawę instalacji elektrycznej, ocieplenie budynku, naprawę dachu, wykonanie orynnowania oraz montaż kranu na zewnątrz budynku.

Koszt inwestycji jest szacowany na kwotę 14 559 zł z czego całość zostanie sfinansowana z Funduszu Rozwoju ROD. Wykonanie w/w inwestycji umożliwi eksploatację hydroforni przez cały rok co jest zgodne z zaleceniami producenta pompy.

Uchwałę poddano głosowaniu i została ona przyjęta większością głosów.

Wyniki głosowania: ZA – 52 głosów, WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 osób, PRZECIW – 0 osób.

 1. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego – „Odprowadzenie wody opadowej w ogrodzie Olszanka II”.

Celem inwestycji jest zapobieżenie zalewaniu działek nr 84 i 85 podczas obfitych opadów deszczu poprzez wybudowanie kanału burzowego i odprowadzenie wody do rzeczki Rutkownica za pomocą rurociągu poprowadzonego pod działką nr 86. Przy okazji, w ramach tej samej inwestycji zostanie naprawiony przepust wodny pod aleją nr 4, odprowadzający nadmiar wody ze stawu, który został uszkodzony najprawdopodobniej przez ciężki pojazd.

Koszt inwestycji jest szacowany na kwotę 14 803,17 zł z czego 7 110,00 zł zostanie pokryta z partycypacji finansowej działkowców, natomiast 7 693,17 zł z Funduszu Rozwoju ROD;

Uchwała została poddana głosowaniu i przyjęta większością głosów.

Wyniki głosowania: ZA – 50 głosów, WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 osób, PRZECIW – 0 osób.

 1. Nadanie odznaczeń PZD.

Zgodnie z wolą zebranych, nadanie odznaczeń PZD zostało przesunięte na początek obrad.

 1. Zakończenie obrad.

Po omówieniu wszystkich punktów zawartych w Porządku Obrad, Walne Zebranie sprawozdawcze zostało zakończone. Przewodnicząca Walnego Zebrania podziękowała wszystkim za przybycie.

Protokół sporządzono

dnia 01 Kwietnia 2017

Protokolant

Anna Płaszko-Tyndzik