Rodzinny Ogród Olszanka | Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD OLSZANKA 2017
17108
post-template-default,single,single-post,postid-17108,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD OLSZANKA 2017

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD OLSZANKA 2017

01.04.2017

Gdańsk, 01. Kwietnia 2017r.

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO

ROD OLSZANKA ZA ROK 2016

Protokół dotyczy Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego Olszanka w Olszance, gmina Przywidz, które odbyło się dnia 01 Kwietnia 2017r. w miejscowości Mierzeszyn.

Zebranie odbyło się w drugim terminie tj. o godz. 12:00, z uwagi na brak wymagającej liczby uczestników w pierwszym terminie i przebiegło zgodnie z następującym porządkiem obrad.

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 3. Zatwierdzenie Porządku Obrad.
 4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2016 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2016 roku.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2015 rok wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
 9. Projekt Planu Pracy na 2017 rok.
 10. Projekt Preliminarza Finansowego na 2017 rok.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 12. Dyskusja.
 13. Zatwierdzenie Sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu ROD w 2016 roku.
 14. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2016 roku.
 15. Uchwalenie planu pracy na 2017 rok.
 16. Uchwalenie Preliminarza Finansowego na 2017 rok.
 17. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2017 roku
 18. Uchwalenie zasad eksploatacji i rozliczania energii elektrycznej w ROD Olszanka.
 19. Uchwalenie obniżenia opłaty ogrodowej wobec osób realizujących funkcje społeczne w ROD Olszanka.
 20. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego – „Przyłączenie ROD do gminnej sieci wodociągowej”.
 21. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego – „Oczyszczenie stawów ROD”, w tym partycypacji finansowej działkowców.
 22. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego – „Stół do ping-ponga”.
 23. Uchwalenie zmiany planu zagospodarowania ROD Olszanka.
 24. Nadanie odznaczeń PZD.
 25. Zakończenie obrad.
 1. Otwarcie zebrania.

Zebranych powitał i podziękował za przybycie Prezes ROD Olszanka – Pan Tomasz Płaszko-Tyndzik. Prezes przypomniał, że podczas Walnego Zebrania mandatem wyborczym oraz mandatem umożliwiającym zabranie głosu jest plastikowa, imienna Karta Działkowca ROD Olszanka (lub jej duplikat). Prawo legitymowania się Kartą Działkowca ma tylko Członek PZD posiadający działkę w ROD Olszanka, którego imię i nazwisko wypisane jest na karcie.

 1. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.

Jako Przewodniczącego Zebrania Prezes ROD Olszanka zaproponował Panią Kamilę Lewnau, której kandydatura została zaakceptowana większością głosów, bez głosu sprzeciwu przez zebrane osoby. Następnie wybrano Prezydium Zebrania, do którego weszły następujące osoby:

 • Pani Lucyna Kowalewska,
 • Pani Irena Rzeszotarska,
 • Pan Jan Lewiński,
 • Pan Jerzy Grzelecki.

Protokolantem została: Pani Anna Płaszko-Tyndzik.

 1. Zatwierdzenie Porządku Obrad.
 2. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

Po odczytaniu Porządku Obrad Walnego Zebrania oraz Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w/w dokumenty zostały poddane głosowaniu i zatwierdzone jednogłośnie.

 1. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.

Do Komisji Mandatowej wybrano następujące osoby:

 • Panią Grażynę Orzech (Przewodniczący Komisji),
 • Panią Irenę Wiśniewską (Sekretarz),
 • Pana Krzysztofa Wiśniewskiego,
 • Panią Elżbietę Rynkowską,
 • Pana Zbigniewa Hancewicz.

Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano:

 • Pana Władysława Wasiek (Przewodniczący Komisji),
 • Panią Teresę Wegner (Sekretarz),
 • Panią Joannę Banasik,
 • Panią Marylę Długozima.

Skład obu komisji został poddany głosowaniu i zatwierdzony większością głosów bez głosu przeciw.

 1. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2016 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).

Prezes ROD Olszanka przedstawił Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2016 rok. Główne punkty wystąpienia obejmowały:

 6.1 Przedstawienie Zarządu i zmian personalnych

Skład Zarządu ROD Olszanka:

 1. Pan Tomasz Płaszko-Tyndzik – Prezes Zarządu.
 2. Pani Lucyna Kowalewska – Wiceprezes Zarządu.
 3. Pani Irena Rzeszotarska – Gospodarz Olszanka I.
 4. Pan Jerzy Grzelecki – Gospodarz Olszanka II.
 5. Pan Jan Lewiński – Członek Zarządu.

W dniu 21.02.2017 Pani Beata Komorowska zrezygnowała z funkcji członka Zarządu, a Zarząd w dniu 16.03.2017 uchwałą nr 07/2017 tą rezygnację przyjął. Zgodnie z §40 Statutu PZD Zarząd do dnia 21.05.2017 podejmie próbę znalezienia osoby, która zastąpi Panią Beatę Komorowską.

 6.2 Zakres odpowiedzialności członków Zarządu ROD

Została wprowadzona decentralizacja pracy bieżącej Zarządu, gdzie każdy członek odpowiada za konkretne obszary, a mianowicie:

 1. Prezes ROD wraz z Księgową odpowiada za administrację i finanse ROD.
 2. Pani Lucyna Kowalewska (Wiceprezes Zarządu) odpowiada za bieżące zarządzanie w Ogrodzie I i wspierana jest przez Gospodarza – Panią Irenę Rzeszotarską.
 3. Pan Jerzy Grzelecki odpowiada za bieżące Zarządzanie w Ogrodzie II.
 4. Pan Jan Lewiński wspiera merytorycznie bieżące projekty.

 6.3 Windykacja

Na koniec 2016 roku nieściągnięte należności wynosiły 4 222,70 PLN i dotyczyły 35 działek. W porównaniu do zeszłego roku wysokość zadłużenia była niższa o 39%, dzięki rozpoczęciu dokładnej egzekucji partycypacji finansowej i wprowadzeniu monitoringu płatności za energię elektryczną. Na dzień 30.03.2017 dług działkowców względem ROD wynosił już tylko 85,96 PLN i dotyczy 1 działki.

 6.4 Nowi działkowcy

W roku 2016 przyjęto w poczet członków PZD 11 osób, a 9 działek zmieniło właściciela.

 6.5 Wynik finansowy

Nadwyżka w wyniku finansowym za rok 2016, w kwocie 4 909,63 PLN, zostanie przekazana na fundusz rozwoju ROD Olszanka.

 6.6 Utrzymanie porządku i ekologia

W Olszance I zbudowano obszar segregacji śmieci. W obu ogrodach ustawiono kontenery na „SUROWCE” oraz beczki na „PUSZKI”, w związku z czym został uchwalony Regulamin Porządkowy dla Olszanka I i wprowadzono zmiany do regulaminu dla Olszanka II. Dodatkowo zmniejszono częstotliwość wywożenia kontenera na odpady zmieszane w Olszanka II. Na okres od 20 kwietnia – 30 września 2016 zatrudniono firmę, która dbała o porządek w obszarach składowania odpadów, o tereny zielone i rekreacyjne na terenie obu ogrodów. Ponadto oczyszczono rów odprowadzający wodę ze stawu w Olszanka II.

 6.7 Polepszenie komunikacji z działkowcami:

Wprowadzenie elektronicznej komunikacji poprzez uruchomienie nowego maila rod@rodolszanka.pl oraz uruchomienie strony internetowej www.rodolszanka.pl. W obu ogrodach ustawiono ogólnodostępne tablice ogłoszeniowe. Dodatkowo wprowadzono obowiązkowe szkolenia dla nowych działkowców – szkolenie w okręgu PZD oraz spotkanie organizacyjne z Gospodarzem właściwego ogrodu lub wyznaczonym członkiem Zarządu.

 6.8 Bezpieczeństwo

W okresie „pozasezonowym” (tj. od 01.11.2016 do 31.03.2017) zatrudniono dozorcę i wyposażono go w rejestrator zdarzeń. Obowiązkiem dozorcy była codzienna wizyta w obu ogrodach i odnotowanie obecności w jedenastu punktach kontrolnych rozmieszczonych na terenie obu ogrodów. Kontrola sumienności pracy dozorcy odbywała się w co dwutygodniowych odstępach i na tej podstawie dokonywano rozliczania finansowego. Dodatkowo na terenie obu ogrodów umieszczono znaki drogowe: D40 – strefa zamieszkania oraz B43 – strefa ograniczenia prędkości do 20km/h.

 6.9 Media

W zeszłym roku dokonano inwentaryzacji instalacji elektrycznej oraz liczników umieszczonych na wszystkich działkach. Inwentaryzacji nie poddało się jedynie dwóch działkowców z ogrodu Olszanka I i pięciu działkowców z ogrodu Olszanka II. Na podstawie uchwały Zarządu z dnia 17.07.2016 nr 23/2016 liczniki niezinwentaryzowane zostały uznane jako liczniki bez legalizacji, jednotaryfowe ze stanem zerowym.

 6.9 Inwestycje i remonty

Na terenie Olszanka I wybudowano obszar segregacji odpadów. W obu grodach wybudowano obszary rekreacyjne. Walne Zebranie Członków PZD, ROD Olszanka przyjęło z ogromnym rozczarowaniem brak jakiegokolwiek wsparcia dla inwestycji ze strony Zarządu Okręgu PZD w Gdańsku, jak również nieprzyjęcie inwestycji „Budowa obszarów rekreacyjnych w ROD Olszanka” do planu inwestycji na rok 2016, blokadę informacyjną, jak i późniejszy sposób procedowania sprawy. Zarząd ROD Olszanka zadeklarował, że sprawa będzie kontynuowana w roku 2017, a jeżeli podejście OZ w tej kwestii się nie zmieni, prośba o pomoc zostanie skierowana do Komisji Krajowej PZD. Celem jest rozliczenie inwestycji zgodnie z Uchwałą NR 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 października 2015 r oraz uzyskanie wnioskowanej dotacji w kwocie 28 300 PLN.

 6.10 Wypoczynek i Integracja

Zorganizowano po raz pierwszy Rodzinny Festyn Działkowy w dniu 23.07.2016. Jego podsumowanie, jak i zdjęcia dostępne są na stronie internetowej ROD Olszanka. (www.rodolszanka.pl).

 6.11 Zdarzenia nadzwyczajne

W zeszłym roku miały miejsca trzy zdarzenia nadzwyczajne:

 • 06.2016 – Awaria pompy w ogrodzie Olszanka II, co skutkowało jej wymianą. Koszt naprawy wyniósł 7 995,00 PLN i został on pokryty z funduszu rozwoju. Naprawę zrealizowano w ciągu dwóch dni.
 • 07.2016 – Związek Gminy Wierzyca, podmiot zarządzający wywozem nieczystości w gminie Przywidz wprowadził bardzo wysokie podwyżki za wywóz odpadów zmieszanych, średnio o 120%.
 • 08.2016 – „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD” przeprowadzony przez komisję OZ PZD. Zarząd ROD Olszanka nie był w stanie odnieść się do wniosków ani wytycznych protokołu pokontrolnego gdyż mimo deklaracji Przewodniczącego Komisji Pani Agnieszki Mednikowskiej, protokół nie został przekazany do ROD. W posiadanie tego dokumentu Zarządu ROD wszedł przypadkowo, podczas odbierania odznaczeń w siedzibie Zarządu Okręgu PZD w Gdańsku na tydzień przed Walnym Zebraniem.

 6.13 Podsumowanie

W roku 2016 priorytetem Zarządu było działanie na rzecz zaangażowania wszystkich osób na rzec dbania o bezpieczeństwo i porządek na terenie ogrodów oraz w ich otoczeniu. Nie tylko zmiana gospodarowania odpadami, wprowadzenie oznakowania i zatrudnienie firmy dbającej o czystość przyczyniło się do znacznej poprawy czystości, ale również rosnąca świadomość ekologiczna działkowców w tym naszych najmłodszych. Istotnym elementem zaangażowania społeczności ROD Olszanka w czystość i bezpieczeństwo naszego otoczenia było również duże zainteresowanie spędzaniem czasu na placu zabaw i terenach sportowych. Wzmocniło to więzi sąsiedzkie i zrozumienie wspólnych potrzeb przez działkowców. W ten sposób Zarząd łatwiej dowiadywał się o oczekiwaniach, co do kierunku rozwoju ROD Olszanka.

 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2016 roku.
 2. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2016 rok wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jerzy Bobowik. W Protokole Komisji Rewizyjnej, nie stwierdzono żadnych uchybień w działalności Zarządu pod względem merytorycznym. Komisja stwierdziła, że badane sprawozdanie finansowe obejmujące okres 01.01 – 31.12.2016 jest rzetelne i zgodne z obowiązującymi przepisami. Komisja zarekomendowała Walnemu Zebraniu przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu ROD Olszanka za rok 2016.

 1. Projekt planu pracy na 2017 rok. 9.1 Segregacja odpadów i utrzymanie czystości

Powyższe będzie zrealizowane poprzez następujące zadania:

 • oczyszczenie i odmulenie zbiorników wodnych w obu ogrodach;
 • oczyszczenie i rewitalizacja brzegu stawu w Olszanka II na wysokości działki nr 59;
 • zorganizowanie festynu z okazji „Dni Sprzątania Świata”, celem którego ma być zadbanie o czystość otaczającego ROD Olszanka lasu;
 • edukacja działkowców w zakresie segregacji odpadów, a w szczególności w zakresie utylizacji tekstyliów, żywności i bioodpadów;

W tym miejscu Prezes Zarządu zwrócił uwagę na problem pozostawiania żywności poza pojemnikami na śmieci, co skutkuje zwabianiem w te miejsca gryzoni oraz dzikiej zwierzyny. Prezes zwrócił się również z prośbą o wrzucanie tekstyliów do specjalnych kontenerów na odzież zlokalizowanych w miejscowości Błotnia i Mierzeszyn.

 • kontrola szczelności szamb na działkach.

 9.2 Bezpieczeństwo

Przeprowadzenie kampanii przeciwpożarowej podczas Festynu Rodzinnego, w dniu 17.06.2017.

 9.3 Media

Zaplanowano następujące zadania:

 • podłączenie ogrodu Olszanka I do gminnej sieci wodociągowej;
 • inwentaryzacja infrastruktury wodociągowej w obu ogrodach;
 • przyjęcie i wprowadzenie w życie „Uchwały w Sprawie Eksploatacji i Rozliczania Energii Elektrycznej w ROD Olszanka”;
 • wyrywkowa kontrola wybranych ogrodów pod kątem bezpieczeństwa instalacji elektrycznej i wskazań podlicznika;
 • aktualizacja planów zagospodarowania ogrodów.

 9.4 Inwestycje i remonty

W powyższym zakresie zaplanowane następujące zadania:

 • podłączenie ogrodu Olszanka I do gminnej sieci wodociągowej;
 • oczyszczenie i odmulenie zbiorników wodnych w obu ogrodach;
 • dodanie stołu do ping-ponga do obszaru rekreacyjnego w Olszanka II;
 • ustawienie dwóch nowych latarni – pierwsza w Olszanka I przy wjeździe do ogrodu, druga w Olszanka II przy terenach rekreacyjnych;
 • naprawa i odmalowanie ławek w obu ogrodach.

 9.4 Wypoczynek i integracja

W ramach dalszej integracji członków ROD Olszanka, planowane są:

 • „Festyn Rodzinny” w dniu 17.06.2017;
 • „Dzień Sprzątania Świata” połączony z „Dniem Działkowca” w dniu 16.09.2017.

Koordynatorem obu wydarzeń została Pani Katarzyna Wojtczak. Osoby chętne do pomocy serdecznie zapraszamy do kontaktu: kasia@rodolszanka.pl.

 1. Projekt Preliminarza Finansowego na 2017 rok.

Prezes Zarządu przedstawił Preliminarz Finansowym na rok 2017, który przewiduje przychody z działalności statutowej na poziomie 47 342 PLN, oraz zbilansowane wydatki. Na zaplanowane na 2017 rok inwestycje i remonty Zarząd postanowił przeznaczyć        42 000 PLN odpowiednio: na remonty (oczyszczenie stawów) – 12 000 PLN i na inwestycje (przyłącze wodne Olszanka I, dodatkowe latarnie i stół do ping-ponga) – 30 000 PLN. Finansowanie inwestycji i remontów zaplanowane zostały w następujący sposób: środki własne ROD – 34 890 PLN, partycypacja finansowa działkowców 7 110 PLN.

 1. Sprawozdanie Komisji Mandatowej

Sprawozdanie Komisji Mandatowej odczytała Pani Grażyna Orzech stwierdzając, że obecnych na zebraniu jest 98 osób, co stanowi 35% wszystkich członków ROD Olszanka i zgodnie z § 61 ust. 2 Statutu PZD Walne Zebranie jest prawomocne w drugim terminie i może podejmować uchwały.

 1. Dyskusja:

Po przypomnieniu przez Przewodniczącego Zebrania zasad prowadzenia dyskusji, poruszono następujące tematy:

 12.1 Obowiązek lokowania skrzynek elektrycznych poza altanami ogrodowymi, w miejscu ogólnodostępnym dla osób odczytujących licznik.

Zarząd nie ma narzędzi do wyegzekwowania żeby każdy działkowiec wymienił i przeniósł licznik, jednak warunkiem uzyskania zgody na nową altanę lub wykonanie przyłącza elektrycznego będzie zainstalowanie licznika w sposób zgodny z Uchwałą     nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia                 5 listopada 2015 r. w sprawie zasad korzystania i rozliczania energii elektrycznej w ROD.

Uchwała mówi, że: „podlicznik powinien zostać umieszczony w skrzynce poza altaną w miejscu dostępnym dla osób zajmujących się nadzorem nad siecią. Skrzynki z podlicznikami mogą znajdować się poza działką, przy alejkach ogrodowych.”

 12.2 Obecność osób trzecich (niepożądanych) na działkach. W tym miejscu Przewodniczący Zebrania zaapelował do wszystkich zebranych członków PZD o uważność i wspólne dbanie o bezpieczeństwo działkowców, poprzez dopytanie się takich osób o cel wizyty oraz numer działki, ogrodu z którego ta osoba jest.

 12.3 Żmije na działce. Zarząd podkreślił wagę utrzymania działek w należytym porządku, zaapelował zwłaszcza o koszenie traw, co poprawi bezpieczeństwo i uchroni przed „niechcianymi” wizytami.

 12.4 Publikacja materiałów sprawozdawczych na Walne Zgromadzenie na stronie internetowej, co ułatwi przyjęcie i zrozumienie poruszanych tematów. W przypadku danych osobowych – nazwiska mogą zostać wykreślone. W przypadku sprawozdań finansowych – taka praktyka stosowana jest już w innych ogrodach ROD. Zarząd zweryfikuje otrzymane informacje i rozważy taką możliwość.

 12.5 Nieregulaminowe nasadzenia na działkach i wysokie drzewa na terenach wspólnych. Zarząd poprosił o informacje mailową we wszystkich konkretnych przypadkach, celem podjęcia regulaminowych kroków zmierzających do wyegzekwowania od działkowców przestrzegania regulaminu w tym zakresie, a w przypadku części wspólnych Zarząd podejmie odpowiednie działania administracyjne.

 12.6 Wzmocnienie jednej z alejek w Ogrodzie I płytami typu „jomby”. Ze względu na umocnienie tej drogi tłuczniem asfaltowym w zeszłym roku, Zarząd nie widzi potrzeby inwestowania dodatkowych środków w tą aleję. Nie mniej jednak, jeżeli działkowcy zgłoszą w przyszłym roku uchwałę inwestycyjną w tym zakresie na Walne Zebranie członków i zostanie ona przyjęta, Zarząd zrealizuje taką inwestycje.

 12.7 Wywóz nadgabarytów z grodu Olszanka I. Działkowiec postulował, by zorganizować dla tego ogrodu raz w roku w okresie wiosennym taką wywózkę. Temat segregacji śmieci jest stosunkowo młodym tematem, nie mniej jednak dotychczas działkowcy realizowali takie czynności we własnym zakresie. W celu zadbania o porządek otoczenia, zostało ustalone centralne miejsce zbiórki nadgabarytów w obszarze segregacji odpadów w ogrodzie Olszanka II. Zarząd nie widzi potrzeby dodatkowego odbierania nadgabarytów bezpośrednio z działek. Nie mniej jednak, analogicznie do punktu powyżej, jeżeli zostanie zobowiązany przez Walne Zebranie Członków do realizowania takiej czynności, podejmie się jej technicznej realizacji.

 12.8 Zagrożenie bezpieczeństwa działkowców graniczących bezpośrednio z linią lasu, ze względu na wysokie i rozłożyste drzewa. Prezes ROD poprosił o formalne zgłoszenia tematu do Zarządu celem dokonania wizji lokalnej i podjęcia odpowiednich kroków celem wyeliminowania zagrożenia.

 12.9 Słaby stan ogrodzenia zewnętrznego ogrodu. Prezes ROD przypomniał, że każdy działkowiec odpowiedzialny jest za swoją część zewnętrznego ogrodzenia. Zarząd może natomiast zaproponować obniżenie kwoty partycypacji finansowej działkowca w zamian za potrzebne naprawy ogrodzenia.

 12.10 Komfort ruchu pieszego i kołowego związanego z występowaniem „garbów wklęsłych” na alejkach. Zarząd, tak jak w roku ubiegłym zasugerował, by zawiązała się grupa projektowa (analogicznie jak przy projekcie „Budowy terenów rekreacyjnych”), która zaproponuje i przedstawi na posiedzeniu Zarządu konkretne rozwiązanie tej kwestii.

Mimo burzliwej dyskusji w roku 2016 na ten temat, jak i cyklicznie powtarzającego się tematu w latach poprzednich, żaden z postulatorów zmian w tym obszarze nie zgłosił się do Zarządu z konkretnymi pomysłami.

Zarząd ROD Olszanka, jak i członkowie ROD siedzący na sali, wskazywali istotną funkcje realizowaną przez te instalacje, a mianowicie spowolnienie i uspokojenie ruchu kołowego na terenie ogrodów. Mimo kontrowersji wokół typu samego urządzenia, większość działkowców przyznaje, że instalacja realizuje swój cel.

Spowalniacze zostały ułożone w obecnej formie, ze względu na kilka krytycznych czynników:

 • jest to droga gruntowa, więc wszelkie konstrukcje wypukłe zostałyby „wciśnięte” w grunt przez ciężkie pojazdy, m.in. sanitarne lub budowlane;
 • instalacje nie mogą blokować swobodnego odpływu wody wzdłuż alejek i powodować tworzenia się kałuż;
 • wykonanie instalacji musi być racjonalne ekonomicznie.

Z drugiej strony inny działkowiec zawnioskował o zwiększenie ilości spowalniaczy na ogrodzie Olszanka I, gdyż są tylko usytuowane na wjeździe do ogrodu. Po ogrodach jeżdżą lokalni mieszkańcy motorynkami, quadami nie zachowując należytej ostrożności. Zarząd rozpatrzy tę kwestię, jednak w pierwszej kolejności zasugerował, w okresach kiedy na działce jest mniej ludzi, częstsze zamykanie bramy wjazdowej na teren ogrodu.

 12.11 Opłaty za śmiecie w ogrodzie Olszanka I. Jeden z działkowców zasugerował, że należy zmienić sposób wnoszenia opłat za śmieci dla działkowców posiadających podwójne działki, lub obniżyć opłatę dla tych którzy nie posiadają domku na działce.

Działkowiec został pouczony, że zgodnie ze Statutem PZD nie występuje coś takiego jak podwójna działka. Każda użytkowana działka ma swojego dzierżawcę, chyba że oboje małżonków posiada prawo do jednej działki.

Ponadto Zarząd nie widzi przeciwwskazań, żeby działkowcy wnieśli w formie uchwały na Walne Zebranie inny sposób naliczania opłat za śmieci, która przede wszystkim uwzględni kilka podstawowych warunków:

 • uchwała musi być zgodna z Ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13.12.2013 roku, Statutem i Regulaminem PZD;
 • uchwała musi przewidywać samodzielne pokrycie przez ogród prognozowanych kosztów wywozu śmieci i dzierżawy pojemników;
 • uchwała musi być realizowalna, czyli w przypadku wprowadzenia warunku od którego zależy opłata, muszą być zaproponowane narzędzie do weryfikacji tych opłat.
 1. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu ROD w 2016 roku.

Sprawozdanie zostało przyjęte większością głosów. Wyniki głosowania: ZA – 75 głosów, WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 osób, PRZECIW – 1 osoba.

 1. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2016 roku.

Sprawozdanie zostało przyjęte większością głosów. Wyniki głosowania: ZA – 80 głosów, WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 osób, PRZECIW – 0 osób.

 1. Zatwierdzenie Planu Pracy na rok 2017.

Plan pracy został zatwierdzony większością głosów. Wyniki głosowania: ZA – 77 głosów, WSTRZYMAŁO SIĘ – 4 osoby, PRZECIW – 0 osób.

 1. Zatwierdzenie preliminarza finansowego na rok 2017.

Preliminarz finansowy został zatwierdzony większością głosów. Wyniki głosowania: ZA – 77 głosów, WSTRZYMAŁO SIĘ – 4 osoby, PRZECIW – 0 osób.

 1. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2017 roku

Przed przystąpieniem do głosowania Prezes ROD Olszanka przedstawił prognozę kosztów wywozu śmieci w roku 2017, w związku z obowiązującymi opłatami w Związku Gmina Wierzyca. Dodatkowym elementem była prezentacja niewłaściwego i karygodnego zachowania niektórych działkowców w związku z wywożeniem śmieci i braku ich segregowania, co skutkuje zwiększonymi kosztami wywożenia śmieci. Tutaj Prezes podkreślił, że jednorazowy koszt wywozu kontenera na odpady zmieszane w ogrodzie Olszanka I wynosi 220 PLN (1 m3) natomiast w ogrodzie Olszanka II wynosi 1400 PLN (7,5 m3). W związku z powyższym zaproponowano następujące opłaty za wywóz śmieci: Olszanka II – 120 PLN, a w Olszanka II – 170 PLN. Ponadto ze względu na zrealizowane w 2016 inwestycje wzrosła opłata ogrodowa dla nowych działkowców do kwoty 580 PLN. Pozostałe opłaty nie uległy zmianie tj.:

 • opłata ogrodowa liczona od metra kwadratowego na poziomie 0,41 PLN/m2,
 • partycypacji finansowa w wysokości 30 PLN od działki – płatne u Gospodarza, na konto ROD lub z możliwością odpracowania przy zaplanowanych inwestycjach w wymiarze sześciu godzin (opłata spełnia wymogi nowej Ustawy o ROD z 2013 roku i zastępuję dotychczasowy czyn społeczny),
 • koszt jednej kWh wynosi odpowiednio: taryfa 1 – 0,64 PLN i taryfa 2 – 0,32 PLN,
 • zryczałtowana opłata za wodę wynosi 50 PLN.

Prezes Zarządu przypomniał o obowiązku terminowego regulowania opłat do 31.05.2017. Szczegóły opłat obowiązujących w 2017 roku można znaleźć na tablicach ogłoszeniowych ROD Olszanka oraz na stronie internetowej www.rodolszanka.pl w zakładce Opłaty 2017. Podczas krótkiej dyskusji jeden z działkowców przedstawił opłatę za dzierżawę m2 obowiązujące w roku 2016 w ROD „Nadzieja” w Chocianowie wskazując, że opłata w ROD „Olszanka” są zbyt wysokie – /stanowisko ROD Olszanka/.

Po dyskusji przystąpiono do głosowania, w którym uchwałę przyjęto większością głosów. Wyniki głosowania: ZA – 74 głosów, WSTRZYMAŁO SIĘ – 1 osoba, PRZECIW – 1 osoba.

 1. Uchwalenie zasad eksploatacji i rozliczania energii elektrycznej w ROD Olszanka

Jako kontynuacja rozpoczętego w zeszłym roku procesu unormowania i uszczelnienia systemu opłat za zużycie energii elektrycznej w ROD Olszanka, którego pierwszym etapem była inwentaryzacji liczników elektrycznych, Zarząd ROD Olszanka zaproponował Walnemu Zebraniu przyjęcie Uchwały w sprawie eksploatacji i rozliczania energii elektrycznej w ROD Olszanka. Kluczowymi zapisami uchwały jest m.in. uregulowanie terminów i sposobu wnoszenia opłat za prąd:

 • Rozliczenie za prąd musi zostać dokonane przez działkowca przynajmniej raz w roku, w okresie od 01 września od 31 grudnia danego roku. Dopuszcza się dokonywania wpłat częściej, np. raz na dwa miesiące.
 • Aby zapewnić prawidłowe księgowanie, płatność za prąd należy dokonywać osobnym przelewem. Tytuł przelewu należy wpisywać wg wzoru:

Licznik dwutaryfowy:

PRĄD/NR DZIAŁKI/NR OGRODU /T1_STAN TARYFY T1/T2_STAN TARYFY T2;

np. (PRAD/93/II/T1_653/T2_896);

Licznik jednotaryfowy:

PRĄD/NR DZIAŁKI/NR OGRODU /T1_STAN TARYFY T1;

np. (PRAD/93/II/ T1_653).

Pełnia treść w/w uchwały dostępna jest na tablicach ogłoszeniowych ROD Olszanka oraz na stronie internetowej www.rodolszanka.pl. Uchwałę poddano głosowaniu i została ona przyjęta większością głosów. Wyniki głosowania: ZA – 73 głosów, WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 osób, PRZECIW – 0 osób.

 1. Uchwalenie obniżenia opłaty ogrodowej wobec osób realizujących funkcje społeczne w ROD Olszanka.

Zarząd zawnioskował o obniżenie opłat ogrodowe w roku 2017 Panu Mirosławowi Jankowskiemu, ze względu na ponoszone przez działkowca koszty związane z dozorem eksploatacyjnym i konserwacją instalacji elektrycznej na terenie ROD Olszanka. Kwota obniżająca opłatę ogrodową wynosi 250 zł. Uchwała została poddana głosowaniu i przyjęta większością głosów. Wyniki głosowania: ZA – 70 głosów, WSTRZYMAŁO SIĘ – 1 osób, PRZECIW – 0 osoba.

 1. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego – „Przyłączenie ROD do gminnej sieci wodociągowej”.

Prezes Zarządu przedstawił propozycję przyłączenia ogrodu Olszanka I do gminnej sieci wodociągowej, przy następujących założeniach:

 • koszt inwestycji jest szacowany na kwotę 19 434,00 PLN i w całości zostaną pokryty z Funduszu Rozwoju ROD;
 • podczas inwestycji zakłada się dokonanie inwentaryzacji sieci wodociągowej w ROD;
 • indywidualne rozliczenie działkowców będzie odbywać się na podstawie licznika głównego na wejściu do ogrodu. Szacowana roczna opłata ryczałtowa na działkę w roku 2018 będzie wynosić ok. 110 PLN (kwota ta może ulec zmianie w kolejnych latach eksploatacji w zależności od realnego poziomu zużycia wody);
 • do dystrybucji wody na terenie ogrodu zostanie wykorzystana obecna infrastruktura, dlatego obecne ujęcie głębinowe i hydrofornia zostaną wyłączone.

Podczas dyskusji wskazano, że bez wyposażenia wszystkich działek w osobne podliczniki wody sposób proponowanego przez Zarząd ROD rozliczenia za wodę jest wysoce niesprawiedliwy w stosunku do działkowców zużywających stosunkowo nie duże ilości wody. Sytuacją idealną byłoby położenie nowej instalacji wodnej w ogrodzie Olszanka I na odpowiedniej głębokości i zaopatrzenie instalacji w podliczniki na przyłączach do poszczególnych działek. Dzięki takiemu rozwiązaniu:

 • opłaty za zużycie wody byłyby rozliczane na podstawie odczytu indywidualnego licznika;
 • straty na instalacji byłyby liczone jako różnica odczytu głównego licznika na wejściu do ROD Olszanka I, a sumy odczytów liczników indywidualnych dzielonych solidarnie na ilość działek;
 • położenie nowej instalacji poniżej strefy przemarzania umożliwiałaby korzystanie z wody przez cały rok;
 • pozostawienie starej instalacji wodociągowej, pompy głębinowej i hydroforni umożliwiłoby korzystanie z ujęcia podziemnego w celach ogrodniczych.

Szacowany koszt realizacji takiej inwestycji wynosi ok 200 tys. PLN, który mógłby zostać sfinansowany z różnych źródeł: środków unijnych, funduszu rozwoju ROD, partycypacji działkowców oraz z dofinansowania z OZ Gdańsk. Ostatnia forma dofinansowania jest jednak bardzo ryzykowna i nie pewna, ze względu na negatywne doświadczenia przy budowie terenów rekreacyjnych w ROD. Zarząd ROD zarekomendował odrzucenie uchwały i powołanie grupy roboczej złożonej z działkowców z Ogrodu nr I, która przygotuje nowa koncepcję podłączenia ogrodu Olszanka I do ujęcia gminnego, oraz będzie stanowiła komitet wykonawczy dla realizacji inwestycji. Zarząd ROD deklaruje wsparcie merytoryczne, zabezpieczenie części lub całości finansowania inwestycji (w zależności od skali projektu i możliwości ROD). Uchwałę poddano głosowaniu i została ona odrzucona większością głosów. Wyniki głosowania: ZA – 0 głosów, WSTRZYMAŁO SIĘ – 18 osób, PRZECIW – 21 osób.

 1. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego „Oczyszczenie stawów w ROD”.

W związku z zarastaniem i zamulaniem stawów w obu ogrodach ROD Olszanka, Zarząd zdecydował się na ich oczyszczenie. Koszt inwestycji jest szacowany na kwotę 11 721,90 PLN, z czego 7 110,00 PLN zostanie pokryta z partycypacji finansowej działkowców, natomiast 4 611,90 PLN z Funduszu Rozwoju ROD; Urobek zostanie wykorzystany do wyrównanie terenu w obszarze terenów rekreacyjnych w ogrodzie Olszanka II. Uchwałę poddano głosowaniu i została ona przyjęta większością głosów. Wyniki głosowania: ZA – 54 głosów, WSTRZYMAŁO SIĘ – 3 osoby, PRZECIW – 0 osób.

 1. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego „Stół do ping-ponga”.

W ramach tej inwestycji planuje się ustawienie stołu do ping-ponga i wykonanie oświetlenia obejmującego plac zabaw w ogrodzie Olszanka II oraz wjazd do ogrodu wraz z altaną śmietnikową w ogrodzie Olszanka I. Koszt inwestycji jest szacowany na kwotę 10 429,26 PLN i w całości zostanie pokryty z Funduszu Rozwoju ROD. Powyższa infrastruktura będzie dodatkowo wykorzystywana podczas festynów rodzinnych. Uchwałę poddano głosowaniu i została ona przyjęta większością głosów. Wyniki głosowania: ZA – 52 głosów, WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 osób, PRZECIW – 1 osoba.

 1. Uchwalenie zmiany planu zagospodarowania ROD Olszanka.

W związku z potrzebą wprowadzenia aktualizacji w obecnym Palnie Zagospodarowania ROD Olszanka w Olszance, Zarząd wystąpił do Walnego Zebrania o przyjęcie nowego planu zagospodarowania ogrodu. Wnioskowane zmiany dotyczą:

 • naniesienia nowych terenów rekreacyjnych;
 • naniesienia altany śmietnikowej w Olszanka I;
 • naniesienia obszaru segregacji śmieci w Olszanka II;
 • naniesienia naziemnych elementów sieci wodociągowych, p.poż i sieci energetycznej;
 • aktualizacji planu w zakresie przebiegu rowu melioracyjnego wraz z wyłączeniem go z działek nr 106, 107 i 108, oraz włączeniem w całości do działek nr 52 i 89.

Uchwałę poddano głosowaniu i została ona przyjęta większością głosów. Wyniki głosowania: ZA – 55 głosów, WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 osób, PRZECIW – 0 osób.

 1. Nadanie odznaczeń PZD

Ostatnim punktem Walnego Zebrania Sprawozdawczego, było wręczenie odznak PZD dla Zasłużonych Działkowców” Wręczenia odznaczeń dokonała Pani Henryka Miotke, przedstawiciel Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku. Odznaki otrzymali:

 • Pan Henryk Kamrowski,
 • Pan Jerzy Lewiński,
 • Pan Władysław Wasiak.

Dodatkowo Zarząd ROD Olszanka zdecydował się w uroczysty sposób podziękować wyróżniając następujące osoby:

 • Panią Kamilę Lewnau – za zaangażowanie i poprowadzenie projektu „Budowa terenów rekreacyjnych”,
 • Panią Katarzynę Wojtczak – za zaangażowanie i koordynację Festynu Rodzinnego.

Zarząd ROD Olszanka pogratulował serdecznie wyróżnionym i podziękował im za ciężką pracę.

 1. Zakończenie obrad.

Po omówieniu wszystkich punktów zawartych w Porządku Obrad, Walne Zebranie sprawozdawcze zostało zakończone. Prezes Zarządu ROD Olszanka podziękował wszystkim za liczne przybycie.

Protokół sporządzono

dnia 01 Kwietnia 2017

Protokolant

Anna Płaszko-Tyndzik